IEDentiFIKATION 2011

Sesión Vj para fiesta del IED Madrid, con Vj Bonus-Extra y Vj Presidenta.
17 de junio, 2011, Shoko Club, Madrid

// Vj Session for IED Madrid's party, by Vj Bonus-Extra and Vj Presidenta.
June 17th, 2011, Shoko Club, Madrid